กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ2
คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77